miércoles, 9 de marzo de 2016

SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA

Estimadas familias:
Informámoslles de que dende FADEMGA se está a ofertar un Servizo de Asesoría Xurídica durante todo o ano. Este servizo pretende dar resposta, orientar e asesorar a persoas cunha discapacidade intelectual ou de desenvolvemento e ós seus familiares, tratando os seguintes temas:
- Dependencia.
- Dereitos personais,como o matrimonio, o contrato laboral, á imaxe e o honor.
- Esterilización.
- Exercicios de tutela.
- Fundacións tutelares.
- Herdanzas.
- Interrupción do embarazo.
- Internamento involuntario.
- Patrimonio protexido de incapaces.
- Procedemento de incapacitación e revisión de sentencias
- Responsabilidade penal e civil de incapaces.
- Outros relacionados (a valorar).

Dende o Servizo de Asesoría Xurídica ofrécense a modalidade de consultas individuais. Con estas consultas realízanse unha atención personalizada cun/cunha avogado/a mediante unha entrevista persoal, resposta telefónica ou resposta por escrito, a petición do/a solicitante. Tódalas persoas que queiran realizar unha consulta individual teñen dereito de solicitar ata un máximo de 2 ó ano (5 € a primeira consulta e 10 € a segunda).
Para máis información contactar con FADEMGA. –Plena Inclusión Galicia
Departamento de Orientación do CEE A Barcia

Estimadas familias:
Les informamos que desde FADEMGA se está a ofrecer un Servicios de Asesoría Jurídica durante todo el año. Este servicio pretende dar respuesta, orientar y asesorar a personas con alguna discapacidad intelectual o de desarrollo y a sus familiares, tratando los siguientes temas:
- Dependencia.
- Derechos personalísimos como el matrimonio, el contrato laboral, la imagen y el honor.
- Esterilización.
- Ejercicios de tutela.
- Fundaciones tutelares.
- Herencias.
- Interrupción del embarazo.
- Internamientos involuntarios.
- Patrimonio protegido de incapaces.
- Procedimiento de incapacitación y revisión de sentencias.
- Responsabilidad penal y civil de incapaces.
- Otros relacionados (a valorar).
Desde el Servicio de Asesoría Jurídica se ofrece la modalidad de consultas individuales. Con estas consultas se realiza una atención personalizada con un/a abogado/a mediante una entrevista personal, respuesta telefónica o respuesta por escrito, a petición de él/la solicitante. Toda las personas que quieran realizar una consulta individual tiene el derecho de solicitar hasta un máximo de 2 al año (5 € la primera consulta y 10 € la segunda).
Todas aquellas familias que se encuentren interesadas en este servicio, pueden contactar con la Asociación FADEMGA. –Plena Inclusión Galicia

No hay comentarios: