miércoles, 29 de abril de 2015

OBRADOIRO DE SEXUALIDADE


En xeral, os/as nenos/as con discapacidades  comezan a puberdade a mesma idade que tódolos nenos, e experimentan os mesmos cambios físicos  e hormonais que calquera  outro/a rapaz/a. Pero necesitarán máis axuda para comprender eses cambios e adaptarse a eles.
Perciben impulsos e experiencias no seu corpo sen ter unha clara representación ou comprensión do que senten. Aínda así  comprenden que a través dalgunhas partes do seu corpo, poden experimentar sensacións pracenteiras. Sen saber que é o que senten exactamente, si é bo ou malo, cando e onde deben gozar destas sensacións…
É responsabilidade das familias  axudar  a expresar esas sensacións dunha maneira adecuada  e positiva.
Para traballar este tema, o centro organizou un obradoiro sobre sexualidade, dirixido ó alumando do 3º nivel. Tamén co fin de axudar ás familias, dende o Departamento de Orientación queremos axudarvos nesta labor dándovos algúns pequenos consellos para tratar estes tema nas casas.
RECOMENDACIÓNS:
·     - Recordade que os/as nenos/as con discapacidade a maioría das  veces necesitan algo máis de tempo que os demais para comprender as cuestións referidas a súa sexualidade.
·     - Non debedes mentirlle nunca. Darlle explicacións que poida entender de forma simple, concreta, oportuna e respondendo o que vos pregunte. 
·      - As reiteracións, unha linguaxe concreta e sinxela, indicacións claras e por pasos, mensaxes breves (dosificando a información),soen ser bos recursos para facerlles entender  e comprender nós mesmos as súas necesidades.
·      - A unificación de criterios e actuacións  entre os distintos membros da  unidade familiar (pais, nais ou  titores legais, irmáns, irmás, avós, avoas ,..) son moi importantes para dar coherencia as mensaxes, as regras e a información que se lle dea.
·      - Debedes ensinarlle a respectar a súa propia privacidade e a dos outros, é moi importante no seu  proceso de crecemento e maduración. Debemos tratar de que comprenda a necesidade de reservar algunhas palabras, situacións e comportamentos,  momentos e lugares íntimos e privados, para evitar ofender ou  ser ofendido por outros.
·      - Recordade que a privacidade apréndese a respectar a través do que se vive e observa no fogar.
  • É importante fomentar que vaia ao baño só.
  • Ensinarlle a importancia de darse a volta cando alguén se está cambiando.
  • A importancia de chamar a una porta pechada antes de entrar.
  • Falar de forma privada ou íntima de algúns temas, para que vaia comprendendo que algunhas cuestións non se falan en público.
En xeral o sentido común e a  sensibilidade para entender o que necesita saber son fundamentais..
O máis importante e efectivo é trátalo con respecto, atención e moita paciencia.

Departamento de Orientación do CEE A Barcia

En general, los/las niños/as con discapacidades comienzan la pubertad a la misma edad que todos los niños, y experimentan los mismos cambios físicos y hormonales que cualquier otro/a niño/a. Pero necesitarán más ayuda para comprender esos cambios y adaptarse a ellos.
Perciben impulsos y experiencias en su cuerpo sin tener una clara representación o comprensión de lo que sienten. Aun así comprenden que a través de algunas partes de su cuerpo, pueden experimentar sensaciones placenteras. Sin saber qué es lo que sienten exactamente, si es bueno o malo, cuando y donde debe disfrutar de estas sensaciones...
Es responsabilidad de las familias ayudar a expresar esas sensaciones de una manera adecuada y positiva.
Para trabajar este tema, el centro organizó un taller sobre sexualidad, dirigido al alumnado del 3º nivel. También con el fin de ayudar a las familias, desde el Departamento de Orientación queremos ayudaros en esta labor dándoos algunos pequeños consejos para tratar estos temas en las casas.
RECOMENDACIONES:
- Recordad que los/las niños/as con discapacidad, la mayoría de las veces, necesitan algo más de tiempo que los demás para comprender las cuestiones referidas su sexualidad.
- No debéis mentirle nunca. Darle explicaciones que pueda entender de forma simple, concreta, oportuna y respondiendo a lo que os pregunte.
- Las reiteraciones, un lenguaje concreto y sencillo, indicaciones claras y por pasos, mensajes breves (dosificando la información),suelen ser buenos recursos para hacerles entender y comprender nosotros mismos sus necesidades.
- La unificación de criterios y actuaciones entre los distintos miembros de la unidad familiar (padres, madres o tutores legales, hermanos/as, abuelos/as..) son muy importantes para dar coherencia a los mensajes, las reglas y la información que se le dé. 
- Debéis enseñarle a respetar su propia privacidad y la de los otros, es muy importante en su proceso de crecimiento y maduración. Debemos tratar de que comprenda la necesidad de reservar algunas palabras, situaciones y comportamientos, momentos y lugares íntimos y privados, para evitar ofender o ser ofendido por otros.
- Recordad que la privacidad se aprende a respetar a través de lo que se vive y observa en el hogar.          
          - Es importante fomentar que vaya al baño solo.
          - Enseñarle la importancia de que se dé la vuelta cuando alguien se está cambiando.
          - La importancia de llamar a una puerta cerrada antes de entrar.
          - Hablar de forma privada o íntima de algunos temas, para que vaya comprendiendo que   
          algunas cuestiones no se hablan en público.
En general el sentido común y la sensibilidad para entender lo que necesita saber son fundamentales..
Lo más importante y efectivo es tratarlo con respeto, atención y mucha paciencia.
 
PRESENTACIÓN REALIZADA POLO D.O PARA O OBRADOIRO


Meu corpo ten moitas partes diferentes from ticceeabarcia

FOTOS REALIZADAS DURANTE O OBRADOIRO1 comentario:

Anónimo dijo...

Estupendo o material realizado! Felicidades!